NOWOŚCI

Ogłoszenie

zapraszamy do składania ofert do 02.10.2020 do godz.12.00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOSAS/2020 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Oferent/Oferentka: Imię i nazwisko, nazwa firmy: Adres: NIP: Telefon: Nazwa: Ilość Gwarancja Cena jednostkowa netto za dostawę przedmiotu zamówienia Oferowana wartość netto za dostawę przedmiotu zamówienia: Wartość podatku VAT wraz ze stawką. Oferowana wartość brutto za dostawę przedmiotu zamówienia: 1. Oczyszczacz powietrza 4 szt 2. Okulary fuleronowe 1 szt RAZEM Składam ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/RPOSAS/2020 dot. dostawa urządzeń – Oczyszczacza powietrza, okularów fuleronowych niniejsza oferta jest ważna do …………………….. (termin nie krótszy niż 30 dni od daty spływu oferty) 1. Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają minimalne wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym; 2. Zobowiązuje się, że przedmiot zamówienia dostarczę z należytą starannością; 3. Warunki i terminy płatności są następujące ……………………………………………………………………….. 4. Oświadczam, że spełniam wymagania, jakie powinien spełniać oferent zgodnie z punktem przedmiot zamówienia zapytania ofertowego. 5. Oświadczam, że nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie administracyjne, karne lub wyjaśniające w zakresie dostawy urządzeń objętych zapytaniem ofertowym. 6. Oświadczam, o braku prawomocnego wyroku wobec mojej osoby za umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe; 7. Oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe między zamawiającym i wykonawcą, ponieważ między mną tj. Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia a Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, nie ma powiązań kapitałowych lub osobowych, przez które rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na: a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej ofercie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). ……………..……………………….………… ………………………………. Miejscowość, data (podpis Oferenta / Oferentki, pieczątka firmowa ) Załącznik nr 2 Bytom, …………….. WZÓR UMOWA NR ……………………. Zawarta w dniu ……………….. r. w Bytomiu, pomiędzy: Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak z siedzibą w Bytomiu przy ul. Gliwickiej 20/12, 41-902 Bytom reprezentowany przez : 1. Ilona Sasak - Właściciel zwanym dalej Zamawiającym a Przedsiębiorcą ……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………. z siedzibą w …………….. ………….. przy ul. ……………….., NIP: ……………………………. działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez CEIDG reprezentowanym przez : 1. Właściciela - …………………………. zwanym dalej Dostawcą §1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń - …………………….. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę · ……… §2 1. Wykonawca zobowiązuje się wymieniony w §1 przedmiot umowy dostarczyć do dnia 20.10.2020 r. 2. Odbiór zakresu wskazanego w umowie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Podpisanie protokołu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT. §3 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w wysokości …………. brutto (słownie: ………………………….. brutto …/100). 2. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za dostawę sprzętu przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, dopuszcza się opłacanie zaliczki jeśli jest wymagana przez oferenta jednak nie większej aniżeli 10 % wartości zamawianych urządzeń. 3. Faktury wystawione zostaną na następujące dane Nabywca – Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak ul. Gliwicka 20/12 41-902 Bytom NIP 6261077097 §4 1. W przypadku nie wykonania dostawy w terminie, dostawy wadliwych urządzeń Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach: a) za niewykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto określonej w §3 ust. 1, b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zobowiązany on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto określonej w §3 ust. 1. 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 4. Kary umowne podlegają sumowaniu. §5 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. §6 Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni. §7 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. §8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Dostawca

O NAS

ILONA SASAK KOSMETOLOGIA

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie.

Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę, fachową pielęgnację, szeroko rozwinięte usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej, pedicure leczniczy, manicure, modelowanie sylwetki. Zadbamy o Wasze dobre samopoczucie i relaks.